Huurcontract Morsebox

  Artikel 1 - Overeenkomst

  Morsebox VOF
  Morsestraat 29
  7101 JA Winterswijk
  BTW NL 858842774B01
  Kvk 71771077
  hierna "Morsebox"


  en


  Klantgegevens:

  MorseboxBoxnr:

  hierna te noemen "klant"

  komen het volgende overeen:

  Artikel 2 - Bestemming en gebruik

  1. Deze huurovereenkomst heeft betrekking op de huur van de opslagruimte, welke deel uitmaakt van de ruimte Morsebox VOF.
  2. Het gehuurde mag uitsluitend worden gebruikt als ruimte voor opslag. Er mogen geen werkplaats activiteiten plaatsvinden.
  3. Het is de klant verboden om gevaarlijke, giftige, levende of aan bederf onderhevige goederen en materialen op te slaan.
  4. Wat niet is toegestaan en strikt verboden is om op te slaan is uitgebreid beschreven in artikel 2 van de Algemene Voorwaarden.

  Artikel 3 - Aanvang, duur en opzegging

  1. De huurovereenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd.
  2. Beëindiging van de overeenkomst kan wederzijds worden opgezegd. De klant moet een email sturen aan info@morsebox.nl
  3. De ruimte kan dagelijks worden opgezegd als de ruimte leeg en schoon is opgeleverd en het slot eruit is.
  4. Er is geen opzegtermijn. De week dat aan artikel 3.3 is voldaan, is de laatste week huur. Een week eindigt op zondag.

  Artikel 4 - Huurprijs, betalingsverplichting en betaalperiode

  1. De huurprijs is per week.
  2. De huurprijs wordt vooraf geïncasseerd in 13 periodes van 4 weken.
  3. De toegangscontrole kan worden geblokkeerd als een betaling of incasso achterwege blijft.
  4. De huurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden

  Artikel 5 - Huishoudelijk reglement

  1. De klant krijgt een persoonlijke toegangscode, die het mogelijk maakt om binnen te komen.
  2. Het gehuurde wordt afgesloten met een slot.

  Artikel 6 - Beschikbaarheid van de box

  De klant krijgt direct toegang tot het gehuurde en aanvaard de ruimte in goede staat zonder gebreken.

  Artikel 7 - Verbod op onderhuur en overdracht

  Het is de klant niet toegestaan om het gehuurde geheel of gedeelte onder te verhuren of huurrechten aan derden over te dragen.

  Artikel 8 - Bepaling van de aansprakelijkheid

  Het risico verbonden aan de opslag van goederen in het gehuurde wordt altijd en uitsluitend door de klant gedragen.

  Artikel 9 - Verzekering

  De klant is zelf verantwoordelijk voor het verzekeren van zijn goederen en raadpleegt indien nodig zijn verzekeraar.

  Artikel - Voorwaarden

  1. Op deze huurovereenkomst zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van Morsebox VOF.
  2. De klant verklaart door ondertekening van deze overeenkomst de Algemene Voorwaarden te zullen naleven.
  3. De Algemene Voorwaarden kunt u downloaden van de website morsebox.nl of kunnen op verzoek worden opgevraagd.
  4. Is de klant na ondertekening het niet eens met de Algemene Voorwaarden, dan kan de klant deze huurovereenkomst ontbinden, voordat de klant gebruik gaat maken van gehuurde.

  Ondertekend, Winterswijk Datum

  Morsebox VOF

  De klant

  Morsebox v.o.f.

  Handtekening